فال حروف ابجد چیست؟

به گزارش مجله چایی، فال حروف ابجد یکی از فال های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به پیشگویی ها و طالع های این فال اعتقاد دارند. در این مطلب اطلاعات مفیدی درباره روش دریافت این فال و حروف ابجد در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

فال حروف ابجد چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - حروف ابجد را حتی اگر نشناسید حتما اسم آن را شنیده و حتی بدون اینکه بدانید از آن استفاده هم کرده اید. بعضی برای این حروف ویژگی های خارق العاده ای قائل هستند و اعتقاد دارند که می توان از طریق آنها به آینده شخص پی برد. در ادامه به این سوالات که اصلا این حروف چه هستند و چگونه می توان با آن ها فال گرفت می پردازیم. سپس مختصری از طالع هر برج را بیان می کنیم.

حروف ابجد چیست؟

حروف ابجد یک روش برای مرتب کردن حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده اند. ما گاهی این شیوه را در شماره گذاری موارد یا صفحات دیده ایم یا خودمان به کار گرفته ایم. حروف ابجد به این شرح هستند: الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ و اعداد 1 تا 1000 با یک تقسیم بندی خاص به بیست و هشت حرف تقسیم شد ه اند. البته این تقسیم بندی به دو شکل است و همین است که ابجد کبیر و ابجد صغیر را ایجاد می کند.

برای اینکه به راحتی بتوانید حروف ابجد را حفظ کنید هر چند حرف پیاپی به شکل واژه در آمده اند. این واژه ها عبارتند از: اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ - ضَظِغْ

از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه ها نیز استفاده می شود. به این ترتیب که برای هر حرف از واژه ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، اعداد هر حرف را با هم جمع می کنند. برای نمونه، ابجد واژهٔ علی برابر با 110 و همچنین ابجد یاعلی برابر با 121 است. برای اطلاع بیشتر از روس محاسبه انواع حروف ابجد به مقاله زیر مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: محاسبه حروف ابجد

فال حروف ابجد

برای فال حروف ابجد به هر ماه طالعی نسبت داده اند که اسامی این ماه ها به ترتیب عبارت هستند از:

 1. حمل
 2. ثور
 3. جوزا
 4. سرطان
 5. اسد
 6. سنبله
 7. میزان
 8. عقرب
 9. قوس
 10. جدی
 11. دلو
 12. حوت

برای اینکه بتوانیم طالع شخصی را پیدا کنیم، باید نام خود او و نام مادرش را بر حسب حروف ابجد کبیر نوشته و اعداد متناظر با هر حرف را با هم جمع کنیم. بعد حاصل جمع اسم خود شخص را با حاصل جمع اسم مادرش جمع کنیم و حاصل جمع را بر 12 تقسیم کنیم. باقیمانده این تقسیم عددی کمتر از 12 می شود که همین طالع شخص را تعیین می کند و هر باقیمانده ای با یک ماه متناظر است. اگر باقیمانده تقسیم 0 شد آن را متناظر با برج 12 در نظر می گیریم.

برای مثال:

علی فرزند مرضیه

 • برای فال حروف ابجد علی فرزند مرضیه، اسم علی را به ابجد کبیر در میاریم که می شود: 110
 • سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می بریم و جمع حروف آن می شود: 1055
 • سپس 110 و 1055 را با هم جمع می کنیم و می شود: 1165
 • آنگاه 1165 را بر 12 تقسیم کنیم باقیمانده اش می شود: 1
 • پس طالع این شخص را باید از برج 1، که برج حمل است بخوانیم.

نکته: برای حروف گ چ پ ژ هم که در عربی موجود نیستند و در حروف ابجد هم وجود ندارند به این ترتیب عمل می کنیم که برای حرف گ، از ابجد حرف ج؛ برای حرف پ، از ابجد حرف ب و برای حرف ژ، از ابجد حرف ز استفاده می کنیم. البته بعضی از حکما گفته اند حروف گ. چ. پ. ژ. که در عربی نیستند را اصلا حساب نمی کنیم؛ و در واقع آن حروف را از اسم شخص حذف می کنیم. برای حروفی که تشدید دارند هم در بعضی منابع گفته اند که باید حروف مشدد را دوبار حساب کنیم و بعضی دیگر گفته اند که نه همان یک بار حساب شان می کنیم.

طالع هر شخص در فال حروف ابجد

برج 1 برج حمل است. در مورد زنان برج حمل اینگونه می گویند که خانه داری بسیار عالی دارند و مادر و همسری بی نظیر هستند. رنگ سبز و روز پنجشنبه برای این زنان بسیار خوش یمن است و بهتر است از این خوش یمنی استفاده کنند.

مردان برج حمل هم مردان بلند قد، خوش اخلاق و خوش اقبالی هستند که اصلا با دروغ نمی سازند.

برج 2 برج ثور است. زنان برج ثور زنانی خوش اخلاق و زیبا هستند که دشمنان بسیاری دارند، اما این دشمنان نمی توانند به آن ها آسیبی برسانند.

مردان برج ثور مقداری دمدمی مزاج هستند. از خصوصیات خوب شان این است که چشم به مال دیگران ندارند. انگشتر فیروزه برای آن ها بسیار خوش یمن و مبارک است.

برج 3 برج جوزا است. زنان برج جوزا دمدمی مزاج و چرب زبان هستند. این زنان صاحب فرزندان بسیاری می شوند؛ و در کار خود همواره حیران بوده و نمی داند چه کار کند.

مردان برج جوزا زود خشمگین می شوند و زود هم آرام می شوند. آن ها رازدار هایی قوی هستند که اسرار به هیچ کسی نمی گویند، چون معتقد هستند کسی راز آن ها را نگه نمی دارد.

برج 4 برج سرطان است. زنان متولد این برج اصلا قرض دادن بهشان نمی سازد و هر که از آن ها قرضی بگیرد دیگر پس نمی دهد. بیشتر بیماری های زنان این برج در دل و کمر شان است که باید بسیار از این اعضا مراقبت کنند.

مردان برج سرطان مردانی صاحب عزت و ثروت هستند که بسیار زیرک و دانا هستند، اما در خیلی دیرباور هستند و حرف هیچ کس را راحت باور نمی کنند.

برج 5 برج اسد است. زنان متولد برج اسد بسیار آتشین و در عین حال خاکی هستند. این زنان عمر طولانی می کنند و از خواهر و برادر شانس ندارند.

مردان این برج هم مردانی هستند که حرف هایشان پیش بزرگان پذیرفته است، اما خودشان به سختی حرف کسی را می پذیرند مگر اینکه با روی خیلی خوش با آن ها صحبت شود. بسیار هم خوش گذران است.

برج 6 برج سنبله است. زنان برج سنبله زنانی سرخ رو هستند که بسیار مومن و خداترس هستند. این زنان از خویشاوندان شان دور می افتند. ولی در غربت مقاوم هستند.

مردان برج سنبله هم از سخن دروغ و مال حرام بدشانسی بسیاری می آورند. فرزندان زیادی هم در طالع شان هست. از حیوانات چهارپا مثل اسب و گوسفند شانس آورده و روز یکشنبه بسیار برای شان خوش یمن است.

برج 7 برج میزان است. زنان این برج زنان بسیار راستگویی هستند که با دروغ و دروغ گو دشمنی عمیقی دارند. در میان مردم هم بسیار شناخته شده و سرافراز هستند.

مردان برج میزان بسیار در شراکت بدشانس هستند و بهتر است با کسی شریک نشوند. انگشتر یاقوت برای این ها یمن بسیاری دارد. آنان در سن 8 سالگی خطر مرگ تهدید شان می کند، اما اگر جان سالم به در ببرند تا 80 سالگی به سلامت زندگی می کنند.

برج 8 برج عقرب است. معمولا هیچ کس قدر این زنان را نمی داند و همواره به این زنان دروغ و تهمت های بسیاری می بندند که البته آسیب و ضرری به آن ها نمی رساند.

مردان این برج هم به هر کس وفادار بمانند از همان کس ضربه می خورند. برای این مردان انگشتر عقیق بسیار خوش یمن است.

برج 9 برج برج قوس است. زنان این برج اگر در نمازشان سستی کنند بدشانسی بسیاری می آورند. بهتر است که دعای چشم زخم برای فرزندان شان بگیرند، چون بسیار در چشم دیگران می آیند.

مردان برج قوس از خواهر و بردار نه خیری ببینند نه شری. ولی یک دوست خیلی وفادار دارند که از برادر به ایشان نزدیک تر است. یک روز از یک هم سفر آسیب بسیاری می بینند، ولی به خوبی می توانند از پس آن بر بیایند.

برج 10 برج جدی است. زنان برج جدی بسیار خوشبخت می شوند و از پدر، مادر، خواهر و برادران شان به ایشان خیر بسیاری می رسد. برای این زنان رنگ آبی و سبز بسیار خوش یمن است.

مردان این برج تلاش بسیاری برای پول می کنند، ولی حواس شان باشد که به ایشان همانقدری می رسد که خدا مقدر کرده است. در عین حال بسیار دست و دل باز هستند، ولی از قرض دادن شانس نمی آورند.

برج 11 برج دلو است. زنان برج دلو زنان بسیار کوشایی هستند که بسیار غصه می خورند. در سن چهل سالگی خطر مرگ تهدید شان می کند و اگر جان سالم به در ببرند عمر طبیعی خواهند داشت.

مردان برج دلو بهتر است هیچ وقت ضامن کسی نشوند. این مردان مدتی از همسرشان دور می افتند و رفیق نابابی در طالع شان هست که هر چقدر بخواهند از این رفاقت دوری کنند نتوانند.

برج 12 هم برج حوت است. زنان این برج هم رزق و روزی بسیاری دارند و در خانه شوهر بسیار خوشبخت می شوند. اما نه از دوست و نه از دشمن شانس نمی آورد.

مردان این برج هم بسیار عاقل و باحیا هستند. ممکن است از حیوانات درنده به ایشان آسیبی برسد، اما نهایتا عاقبت به خیر می شوند. یک دوست خوب هم دارند که فقط همین یک نفر با ایشان خوب است.

بیشتر بخوانید: خواص و کاربرد حروف ابجد

این هم خلاصه ای کوچک از طالع هر برج در فال حروف ابجد. البته هر یک از این طالع ها طول و تفسیر دارند. طالع شما چگونه است؟ اگر در محاسبه حروف ابجد اسم تان برای شما سوالی پیش آمد می توانید در بخش نظرات سایت خبرنگاران آن را بپرسید.

منبع: setare.com
انتشار: 17 اسفند 1399 بروزرسانی: 17 اسفند 1399 گردآورنده: teaslimming.ir شناسه مطلب: 926

به "فال حروف ابجد چیست؟" امتیاز دهید

4 کاربر به "فال حروف ابجد چیست؟" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فال حروف ابجد چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید