طراحی و چاپ کاتالوگ

اثرات دما و رطوبت بر مهمان ناخوانده چینی

در حالی که بعضی با انتشار بروشورها و کاتالوگ هایی ادعا کردند که با افزایش دمای محیط ویروس کرونا از بین خواهد رفت ولی محققان این حوزه معتقدند که این ویروس از 4 تا 28 روز بر روی سطح باقی می ماند و ممکن است در این مدت میزان فعالیت آنها کاهش یابد اما کاملا از...

8 اردیبهشت 1399