ازدواج های مطلوب با توجه به شخصیت ماه تولد عروس و داماد

به گزارش مجله چایی، برای اینکه بتوانید در انتخاب یار و شریک عاطفی خود، کمترین اندازه خطا را داشته باشید و از درد های جدایی مصون بمانید، بهتر است در وهله اول از خود شناخت درستی داشته و به احتیاج های درونی و واقعی خود پی ببرید و سپس با یک آنالیز موشکافانه، ویژگی های کسی که می تواند یارتان باشد را کشف نموده و در آخر بر اساس این شناخت ها، برترین گزینه را انتخاب کنید.

ازدواج های مطلوب با توجه به شخصیت ماه تولد عروس و داماد

اما فارغ از این کنکاش دقیق در فرهنگ های گوناگون گاه از سر تفنن بر اساس ماه تولد پیش بینی هایی از نتایج گوناگون ازدواج افراد صورت می گیرد که مسلما فقط جنبه تفریح دارد.

ازدواج فروردینی ها با ماه های دیگر

فروردین با فروردین: (بسیار خوب) به علت نزدیکی سلیقه، قطعا ازدواج دو فروردینی با یکدیگر بسیار خوب خواهد بود.

فروردین با اردی بهشت: (بد) ازدواج زنان فروردینی با اردیبهشت ماهی ها چنگی به دل نمی زند چراکه آن ها خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان است.

فروردین با خرداد: (بسیار بد) ازدواج فرودینی ها با خرداد ماهی ها اصلا خوب پیش بینی نمی گردد آن ها پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش می باشند.

فروردین با تیر: (میانه) ازدواج فروردین ماهی با تیر ماهی ها نیز متعادل است آن ها افرادی برون گرا می باشند.

فروردین با مرداد: (بسیار خوب) ازدواج افراد متولد فروردین با مردادی ها بسیار خوب می باشد آن ها پیوند پیروزی خواهد داشت.

فروردین با شهریور: (بسیار بد) ازدواج فروردین ماهی با شهریور ماهی ها اصلا توصیه نمی گردد چراکه یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب می باشد.

فروردین با مهر: (خوب) ازدواج متولدین فروردین با مهر ماهی ها خوب خواهد بود آن ها افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مردان می باشند.

فروردین با آبان: (بد) ازدواج فرودین ماهی ها با آبانی ها خوب نمی باشد آن ها هر دو افرادی آزادیخواه، سلطه گر، خواستار تنهایی و درون گرا هستند.

فروردین با آذر: (بسیار خوب) ازدواج فروردین ماهی با آذر ماهی ها بسیار خوب است آن ها هر دو هوادار آرامش هستند.

فروردین با دی: (بد) ازدواج فروردین ماهی ها با افراد متولد دی بد است آن ها هیچگاه به تفاهم نمی رسند.

فروردین با بهمن: (بد) ازدواج فروردینی ها با بهمن ماهی ها نیز خوب نیست آن ها هر دو افراد سطله گر و آرمان گرا خواهند بود.

فروردین با اسفند: (متعادل) ازدواج فروردین ماهی ها با متولدین اسفند متعادل است. مسائل دارند، اما پیوند خوبی هم برقرار است.

ازدواج اردی بهشتی ها با ماه های دیگر

اردیبهشت با فروردین: (میانه) ممکن است مشکل داشته باشند، اما قابل حل شدن است.

اردیبهشت با اردیبهشت: (میانه) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید.

اردیبهشت با خرداد: (میانه) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند.

اردیبهشت با تیر: (بسیار خوب) خانواده دوست و خونگرم هستند و پیوندی محکم و پایدار خواهند داشت.

اردیبهشت با مرداد: (بسیار خوب) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش.

اردیبهشت با شهریور: (خوب) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل.

اردیبهشت با مهر: (میانه) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت.

اردیبهشت با آبان: (خوب) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار.

اردیبهشت با آذر: (میانه) جسور بی پروا احتیاجمند با آزادی و بدون تفاهم.

اردیبهشت با دی: (بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا.

اردیبهشت با بهمن: (بد) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر.

اردیبهشت با اسفند: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.

ازدواج خردادی ها با ماه های دیگر

خرداد با فروردین: (بد) اگرخردادی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین فروردین ماه برایتان بد است، زیرا آن ها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم هستند.

خرداد با اردیبهشت: (میانه) ازدواج متولدین خرداد و متولدین اردیبهشت از نوع میانه است، اما این زوجین با یکدیگر زیاد سازگار نیستند و افرادی تیزهوش، کنجکاو و تنوع طلب هستند.

خرداد با خرداد: (خوب) ازدواج متولدین خرداد با یکدیگر خوب است، زیرا هر دو آن ها مشورت پذیر، با استدلال و توانا در رفع کردن مسائل هستند.

خرداد با تیر: (میانه) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر میانه است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مسائل شوند.

خرداد با مرداد: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها پیروز است و آن ها می توانند زوجی مجذوب نماینده و اجتماعی برای یکدیگر باشند و صفات مشترک فراوان با هم دارند.

خرداد با شهریور: (میانه) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر میانه است و چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد

خرداد با مهر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها خونسرد با سلیقه هنردوست و بسیار با نشاط می باشند.

خرداد با آبان: (میانه) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر میانه است و زوجین متولد این ماه ها برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل نمایند.

خرداد با آذر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها زندگی سرشار از ذوق و شوق دارند.

خرداد با دی: (خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و زوجین متولد این ماه ها خویشتندار، سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

خرداد با بهمن: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه انسان دوستی و همواره آماده یاری به همدیگرهستند.

خرداد با اسفند: (بد) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است و با یکدیگر تفاهم ندارند و زوجین متولد این ماه ها خیالباف، رویا پرداز و مرموز هستند.

ازدواج تیر ماهی ها با ماه های دیگر

تیر با فروردین: (میانه) ازدواج تیر ماهی با تیر فروردینی ها متعادل است آن ها افرادی برون گرا می باشند.

تیر با اردیبهشت: (بسیار خوب) ازدواج متولدین تیر با اردیبهشت بسیار خوب است چراکه آن ها خانواده دوست و خونگرم هستند و پیوندی محکم و پایدار خواهند داشت.

تیر با خرداد: (بد) ازدواج تیر ماهی با خرداد ماهی ها با توجه به روحیه تنوع طلب و بی قراری آن ها خوب پیش بینی نمی گردد.

تیر با تیر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین تیر ماه با تیر بسیار خوب پیش بینی می گردد آن ها هر دو با وجود اختلافات سلیقه ای، پیوند خوبی باهم خواهند داشت.

تیر با مرداد: (خوب) ازدواج متولدین تیر ماه با مردادی ها نیز خوب است آن ها خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی پیروزی دارند.

تیر با شهریور: (خوب) ازدواج تیر ماهی ها نیز با متولدین شهریور بسیار خوب و پیروز است چراکه آن ها مهارت فراوان در اموراقتصادی و دیگری حسابگری دارند.

تیر با مهر: (خوب) ازدواج تیر ماهی ها نیز با متولدین مهر هم خوب است هر دوی آن ها مهربان و رئوف هستند.

تیر با آبان: (میانه) ازدواج تیر ماهی ها با آبانی ها متعادل خواهد بود، در مسائل اقتصادی اختلاف نظر دارند، ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.

ازدواج تیر ماهی ها با اذری ها اصلا توصیه نمی گردد چرا که یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده می باشد.

تیر با دی: (خوب) زندگی مشترک تیر ماهی با دی ماهی ها خوب خواهد بود چراکه از نظر اقتصادی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

تیر با بهمن: (میانه) زندگی مشترک تیر ماهی با بهمنی ها متعادل است.

تیر با اسفند: (بسیار خوب) ازدواج تیر ماهی ها با اسفند ماهی ها بسیار خوب پیش بینی می گردد آن ها با هم تفاهم داشته و پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه خواهند داشت.

ازدواج مردادی ها با ماه های دیگر

مرداد با فروردین: (خوب) پیوند پیروزی خواهد بود، چون هماهنگی وجود دارد.

مرداد با اردیبهشت: (بسیار خوب) مهربان و خانواده دوست ازدواجی پیروز و پایدار.

مرداد با خرداد: (بسیار خوب) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت.

مرداد با تیر: (خوب) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می نمایند.

مرداد با مرداد: (خوب) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود.

مرداد با شهریور: (میانه) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند.

مرداد با مهر: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

مرداد با آبان: (میانه) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران.

مرداد با آذر: (میانه) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.

مرداد با دی: (میانه) به علت داشتن حق مشترک رجحان جویی شاید دچار اختلاف شوند.

مرداد با بهمن: (خوب) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست هستند و پیوندی پیروز خواهد بود.

مرداد با اسفند: (خوب) با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن احتیاج های عاطفی یکدیگر.

ازدواج شهریوری ها با ماه های دیگر

شهریور با فروردین: (بد) ازدواج متولدین شهریور و فروردین ماه پیوند نا پیروزی خواهد بود، زیرا یکی پاک سرشت و انسان دوست و دیگری جسور و جاه طلب است.

شهریور با اردیبهشت: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و اردیبهشت ماه پیوند پیروزی خواهد بود؛ زیرا صفات مشترک و خوب نظیر جوانمردی و نجابت با یکدیگر دارند.

شهریور با خرداد: (میانه) ازدواج متولدین شهریور و خرداد ماه میانه خواهد بود، زیرا یکی عاطفی و عاشق پیشه دیگری با نظم و برنامه تعیین است.

شهریور با تیر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین شهریور وتیر ماه بسیار پیوند پیروزی خواهد بود، زیرا این زوج ها در امور اقتصادی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان هستند.

شهریور با مرداد: (میانه) ازدواج متولدین شهریور و مردادماه پیوند میانهی خواهد بود، زیرا هر دو نسبتا لجباز و خودرای هستند و شاید در زندگی با مشکل روبرو شوند.

شهریور با شهریور: (بسیار خوب) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند بسیار پیروزی خواهد بود، زیرا هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند.

شهریور با مهر: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و مهر پیوند خوبی خواهد بود، زیرا مشورت پذیر و با منطق هستند و در رفع کردن مسائل توانا می باشند.

شهریور با آبان: (میانه) ازدواج متولدین شهریور و آبان ماه میانه خواهد بود؛ زیرا هر یک از زوجین جسور و بی پروا و سرشار از انرژی و بلند پرواز هستند.

شهریور با آذر: (بد) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند نا پیروزی خواهد بود؛ زیرا یکی از زوج ها در زندگی تنوع طلب، خواستار استدلال در ایجاد نظم و انضباط هستند.

شهریور با دی: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت است.

شهریور با بهمن: (میانه) چنین پیوندی میانه است، اما با سعی و تلاش می تواند خوب باشد.

شهریور با اسفند: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند پیروزی خواهد بود و زوجین بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می گردد.

منبع: فرارو
انتشار: 24 خرداد 1401 بروزرسانی: 24 خرداد 1401 گردآورنده: teaslimming.ir شناسه مطلب: 1513

به "ازدواج های مطلوب با توجه به شخصیت ماه تولد عروس و داماد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ازدواج های مطلوب با توجه به شخصیت ماه تولد عروس و داماد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید